hoe we werken

Het Reizende Koffertje werkt met veel hart voor kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen. We bieden onderzoek, behandeling, training en begeleiding en werken nauw samen met het gezin en verwijzers zoals huisartsen, psychiaters en maatschappelijk medewerkers. Voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen is het belangrijk zich veilig te voelen tijdens de therapie; je gehoord en gezien weten en serieus genomen te worden.

Ervaringsgerichte en non-verbale therapievormen combineren wij met het werken vanuit diverse therapeutische invalshoeken. Van cognitief gedragstherapeutisch en systeemtherapeutisch tot oplossingsgerichte therapie.

Hoe is de procedure?
Na het eerste kennismakings- en intakegesprek wordt bekeken of de hulpvraag aansluit bij ons aanbod. Als het gaat om kinderen wordt ook bekeken of de therapie plaats zal vinden bij ons op de praktijk of op school. Na enkele sessies volgt een gesprek waarin gekeken wordt of het "klikt" tussen de therapeut en de cliënt en of we verwachten voldoende tegemoet te kunnen komen aan de hulpvragen. Kortom; welke doelen denken we te kunnen behalen? Ook in het verdere verloop van de therapie zullen er evaluatiegesprekken worden ingepland. Vooral als gesprekken op school plaatsvinden kan ook een docent, intern begeleider of ambulant begeleider aansluiten als dit gewenst is. Verder werken we in individuele gevallen samen met gebiedsteammedewerkers en Veilig Thuis en sluiten deze ook regelmatig aan bij een gesprek. Behandelplannen en evaluatieverslagen kunnen worden geschreven in overleg met de betrokkenen.

Doel van de therapie
Het gemeenschappelijk doel van alle soorten van psychotherapie is een positieve verandering teweeg brengen in het functioneren van de cliënt. Dit kan inzicht en persoonlijke groei inhouden, maar ook bijvoorbeeld het versterken van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de cliënt, of het verwerken en uiten van emoties. En speciaal voor kinderen en jongeren: de ontwikkelingskansen bevorderen of een al gestagneerde ontwikkeling weer op gang helpen.

Doelstellingen zijn onder te verdelen in 'omgaan met emoties', 'egoversterking', 'sociale vaardigheden', 'structuurhantering' en 'gedrag'. Voorbeelden kunnen zijn:

  • Ik wil ontdekken waar ik goed in ben

  • Ik wil minder angstig zijn en zelfvertrouwen krijgen

  • Ik wil ruzie leren voorkomen en oplossen

  • Ik wil leren omgaan met mijn woedebuien

  • Ik wil emoties leren begrijpen en uiten

  • Ik wil leren voor mijzelf op te komen

  • Ik wil mijzelf accepteren zoals ik ben


Het is een beetje alsof je thuis komt in deze praktijk....was blij dat ik eindelijk mijn verhaal kwijt kon en er passende hulp is gekomen. Voor ouders is het natuurlijk erg fijn als een zoon of dochter met plezier naar de therapie gaat!
— een ouder

Uw kind in therapie?
Als therapeuten van Het Reizende Koffertje hebben we veel vertrouwen in het herstelvermogen en de veerkracht van kinderen. We gaan er vanuit dat ze zelf goed weten wat belangrijk voor ze is. We vinden het dan ook erg belangrijk om vooral te kijken naar wat er goed gaat en wat een kind plezier geeft. Hierop bouwen we verder…therapie is dan een soort gezamenlijke ontdekkingstocht. Zover als mogelijk is, worden (behandel)doelen zowel met u als met uw kind zelf besproken.

Voor kinderen tot 16 jaar hebben wij toestemming nodig van de gezagdragende ouders om een behandeling te kunnen starten. Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming. Als ouders bij de geboorte van hun kind getrouwd zijn of geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, hebben ze automatisch ouderlijk gezag. Als ouders samen wonen, niet getrouwd zijn of geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, heeft de moeder automatisch gezag, de vader echter niet. De vader moet het kind erkennen en bij de rechter het ouderlijk gezag aanvragen. Als de ouders gescheiden zijn, hebben ze meestal beiden ouderlijk gezag. De ouder(s) met het ouderlijk gezag moet(en) hun toestemming geven voor behandeling bij Het Reizende Koffertje. Na afloop van het intakegesprek krijgt u een behandelingsovereenkomst mee. Deze overeenkomst moet door de gezagdragende ouder(s) worden ondertekend.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg
Vanaf januari 2017 is ook voor zelfstandig therapeuten de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) geldig. Het Reizende Koffertje daarom een klachtenfunctionaris en geschillencommissie via het NIBIG. Lees meer over onze klachtenregeling